INSCRICIÓN EN SERVIZOS E ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DA A.N.P.A. “A FERRADURA” CURSO 2022 – 2023

Nenos/as de 3 anos


Esta inscrición formaliza a alta nas actividades ou servizos sinalados. Para calquera modificación ou baixa será imprescindible cumprimentar un impreso que estará ao seu dispor no local da ANPA

Datos da/o alumno/a

Datos da nai ou titora

Datos do pai ou titor

DESEXO INSCRIBIR O/A ALUMNO/A NO/S SEGUINTE/S SERVIZO/S E ACTIVIDADE/S (1)


SELECCIONAR ACTIVIDADES

Servizo de muda; No caso de anotarse a esta opción debe marcar tamén a seguinte Autorización

COMEDOR


* No caso de que o seu fillo/a teña algún tipo de alerxia, intolerancia, enfermidade, debe comunicalo no local da anpa e achegar o certificado médico correspondente.
No caso da solicitude de comedor terase en conta os días que se poñen na inscrición sen opción a cambio ata o segundo mes do inicio do mesmo. Poderán achegar por escrito no local da anpa o motivo do cambio ou supresión de días de comedor, que será valorado pola directiva da anpa e resolto antes de finalizar o prazo de 2 meses.
 

 


ORDE DE DOMICILIACIÓN BANCARIA


 

De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679 se lle solicitan os seus datos de carácter persoal que serán tratados coa finalidade de xestionar os datos identificativos dos asociados, promover actividades ou servizos organizados pola asociación así como levar a cabo a xestión fiscal, contable e administrativa. Os datos poderán ser cedidos a administración tributaria, a bancos e entidades financieiras para a domiciliación de pagos e a entidades organizadoras de actividades extraescolares,se solicita a participación nas actividades extraescolares.

Os datos proporcionados conservaránse mentras permaneza de alta como asociado ou durante os anos necesarios para cumplir coas obrigas legais. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre si estamos tratando os seus datos persoais por tanto ten dereito a acceder a sus datos personales, rectificar os datos inexactos ou solicitar a sua limitación, portabilidade ou supresión cando os datos xa non sexan necesarioss.

ANPA A Ferradura CEIP Pío XII

Rúa da Poza de Bar, s/n, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña

© ANPA A FERRADURA 2019

DISEÑO WEB: TerritorioWeb