INSCRICIÓN EN SERVIZOS E ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DA A.N.P.A. “A FERRADURA” CURSO 2022 – 2023


Esta inscrición formaliza a alta nas actividades ou servizos sinalados. Para calquera modificación ou baixa será imprescindible cumprimentar un impreso que estará ao seu dispor no local da ANPA

Datos da/o alumno/a

Datos da nai ou titora

Datos do pai ou titor


DESEXO INSCRIBIR O/A ALUMNO/A NO/S SEGUINTE/S SERVIZO/S E ACTIVIDADE/S (1) (2)


SELECCIONAR ACTIVIDADES

PREDEPORTE, BASKET E FUTBITO

NATACIÓN

Comedor


* No caso de que o seu fillo/a teña algún tipo de alerxia, intolerancia, enfermidade, debe comunicalo no local da anpa e achegar o certificado médico correspondente.
No caso da solicitude de comedor terase en conta os días que se poñen na inscrición sen opción a cambio ata o segundo mes do inicio do mesmo. Poderán achegar por escrito no local da anpa o motivo do cambio ou supresión de días de comedor, que será valorado pola directiva da anpa e resolto antes de finalizar o prazo de 2 meses.
 

 


ORDE DE DOMICILIACIÓN BANCARIA


 

(1) Márquese onde corresponda. (2) Escolla as opcións que lle interesen, para o caso da natación existen varias opcións horarias no día na que deberá escoller a hora de comezo (ver instrucións).

No caso do comedor marcar só os días interesados.

De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679 se lle solicitan os seus datos de carácter persoal que serán tratados coa finalidade de xestionar os datos identificativos dos asociados, promover actividades organizadas pola asociación así como levar a cabo a xestión fiscal, contable e administrativa. Os datos poderán ser cedidos a administración tributaria, a bancos e entidades financeiras para a domiciliación de pagos e a entidades organizadoras de actividades extraescolares ,se solicita a participación nas actividades extraescolares.

Os datos proporcionados conservaránse mentras permaneza de alta como asociado ou durante os anos necesarios para cumplir coas obrigas legais. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre si estamos tratando os seus datos persoais por tanto ten dereito a acceder a seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa limitación, portabilidade ou supresión cando os datos xa non sexan necesarios.

ANPA A Ferradura CEIP Pío XII

Rúa da Poza de Bar, s/n, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña

© ANPA A FERRADURA 2019

DISEÑO WEB: TerritorioWeb