INSCRICIÓN EN SERVIZOS E ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DA A.N.P.A. “A FERRADURA” CURSO 2022 – 2023

inscrición xullo


Esta inscrición formaliza a alta nas actividades ou servizos sinalados. Para calquera modificación ou baixa será imprescindible cumprimentar un impreso que estará ao seu dispor no local da ANPA

Datos da/o alumno/a

Datos da nai ou titora

Datos do pai ou titor

DESEXO INSCRIBIR O/A ALUMNO/A NO/S SEGUINTE/S SERVIZO/S E ACTIVIDADE/S (1)


SELECCIONAR ACTIVIDADES

LUDOTECA


 


ORDE DE DOMICILIACIÓN BANCARIA


 

De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679 se lle solicitan os seus datos de carácter persoal que serán tratados coa finalidade de xestionar os datos identificativos dos asociados, promover actividades ou servizos organizados pola asociación así como levar a cabo a xestión fiscal, contable e administrativa. Os datos poderán ser cedidos a administración tributaria, a bancos e entidades financieiras para a domiciliación de pagos e a entidades organizadoras de actividades extraescolares,se solicita a participación nas actividades extraescolares.

Os datos proporcionados conservaránse mentras permaneza de alta como asociado ou durante os anos necesarios para cumplir coas obrigas legais. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre si estamos tratando os seus datos persoais por tanto ten dereito a acceder a sus datos personales, rectificar os datos inexactos ou solicitar a sua limitación, portabilidade ou supresión cando os datos xa non sexan necesarioss.