MODIFICACIÓNS OU BAIXAS EN SERVIZOS E ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES


Este impreso formaliza a baixa ou modificación nas actividades ou servizos sinalados.

Datos da/o alumno/a


DESEXO INSCRIBIR OU BORRAR O/A ALUMNO/A NO/S SEGUINTE/S SERVIZO/S E ACTIVIDADE/S (1)ComedorNataciónLudotecaDe conformidade co Regulamento (UE) 2016/679 se lle solicitan os seus datos de carácter persoal que serán tratados coa finalidade de xestionar os datos identificativos dos asociados, promover actividades organizadas pola asociación así como levar a cabo a xestión fiscal, contable e administrativa. Os datos poderán ser cedidos a administración tributaria, a bancos e entidades financeiras para a domiciliación de pagos e a entidades organizadoras de actividades extraescolares ,se solicita a participación nas actividades extraescolares.

Os datos proporcionados conservaránse mentras permaneza de alta como asociado ou durante os anos necesarios para cumplir coas obrigas legais. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre si estamos tratando os seus datos persoais por tanto ten dereito a acceder a seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa limitación, portabilidade ou supresión cando os datos xa non sexan necesarios.


ANPA A Ferradura CEIP Pío XII

Rúa da Poza de Bar, s/n, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña

© ANPA A FERRADURA 2019

DISEÑO WEB: TerritorioWeb