POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

LEXISLACIÓN. Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 e Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais. En cumprimento do Artigo 12 do Regulamento (UE) 2016/679, relativo á transparencia da información, comunicación e modalidades de exercicio dos dereitos do interesado e do Artigo 13 relativo á información que deberá facilitarse cando os datos persoais se obteñan do interesado.

 

RESPONSABLE DO TRATAMENTO. ANPA A FERRADURA CIF: G-15310667 Dirección: POZA DE BAR S/N 15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA A CORUÑA E-MAIL: anpaferradura@gmail.com

 

FINALIDADE DO TRATAMENTO. A finalidade do tratamento é a de :

-“atender as solicitudes de información ou contacto recibidas de vostede, así como mantenerlle informado das nosas iniciativas, actuales ou futuras no caso do formulario de contacto».

-“atender a sua solicitude de alta no noso servizo de newsletter no caso da suscripción a este servizo”

-“atender a súa solicitude de alta nos servizos prestados pola asociación tales coma, muda, comedor ou extraescolares no caso de solicitar a alta nestes servizos”

 

LEXITIMIZACIÓN. Lle informamos de que a base legal para o tratamento de seus datos é a da súa solicitude de contacto /información/suscripción a actividades ou servizos. O interesado presta  o seu consentimento ó cubrir o formulario de correspondente e enviarnos seus datos.

 

CONSERVACIÓN DOS DATOS. Os datos proporcionados  conservaránse durante os prazos legalmente establecidos e durante o tempo necesario para a tramitación e resposta da consulta ou mentras permaneza como usuario dos nosos servizos

 

CESIONS DE DATOS. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que exista unha obriga legal ou nos casos en que exista algunha entidade externa que preste o servizo solicitado.

 

DEREITOS DO INTERESADO. Terá dereito a acceder a seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa no sexan necesarios para os fins que foron recollidos. Poderá solicitar a limitación ou oposición do tratamento de seus datos, en cuio caso únicamente os conservaremos para cumprir coas as obrigas legalmente establecidas.

 

DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS

      Tamén pode contactar co Delegado de Protección de Datos da nosa asociación para aclarar calquera cuestión que precise en relación a xestión do tratamento de seus datos persoais a través do e mail anpaferradura@gmail.com indicando no asunto A/A DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS ANPA A FERRADURA

 

DEREITO A NON SER OBXETO DE DECISIONS INDIVIDUAIS AUTOMATIZADAS, INCLUIDA A ELABORACIÓN DE PERFIS. Non se realizan sobre o usuario decisións individuais automatizadas nin se elaboran perfis que produzan efectos xurídicos ou lle afecten significativamente de modo similar.

 

ÓNDE EXERCER OS DEREITOS. Para o exercicio de seus dereitos debe enviar un correo electrónico a anpaferradura@gmail.com  indicando por escrito a súa petición e acreditando debidamente a súa identidade.

A fin de facilitar  o seu exercicio lle facilitamos os enlaces ó formulario de solicitude de cada un dos dereitos:

 

MEDIDAS DE SEGURIDADE. Tendo en conta o estado da técnica, os custes de aplicación, e a natureza, o alcance, o contexto e os fíns do tratamento, así como os riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e liberdades das persoas físicas, ANPA A FERRADURA  aplica as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade axeitado o risco

 

TRATAMENTO BASEADO NO CONSENTIMENTO DO AFECTADO. A través da páxina non se recolle ningún dato persoal sen o  seu consentimento.

 

DEBER DE CONFIDENCIALIDADE. De conformidade co artigo 5.1 f) do Regulamento (UE) 2016/679 ANPA A FERRADURA comprométese a tratar de forma absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e a utilizalos só para as finalidades indicadas.

 

INEXACTITUDE DOS DATOS OBTIDOS DIRECTAMENTE DO AFECTADO. Os efectos previstos no artigo 5.1 d) do Regulamento (UE) 2016/679, non serán imputables ó responsable do tratamento os datos personais que sexan inexactos con respecto ós fins para os que se tratan, se  vostede non exerceu o seu dereito de rectificación.

 

DEREITO A RECLAMAR. No caso de que non esté conforme co  tratamento de seus datos poderá dirixir as suas reclamacións ante as Autoridades de protección de datos AXENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS con enderezo en CALLE JORGE JUAN 6 28001 MADRID.

ANPA A Ferradura CEIP Pío XII

Rúa da Poza de Bar, s/n, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña

Política de Protección de datos | Política de Cookies

© ANPA A FERRADURA 2019 | DISEÑO WEB: TerritorioWeb